ܩܵܐ ܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ؟

ܬܢܹܝܡܘܼܢ ܠܨܲܠܡܲܢܬܵܐ. ܐܸܕܝܘܿܡ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪ ܩܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܘܼܒܼܪܹ̈ܐ ܬܚܘܿܬ 65 ܫܸܢܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܚܵܝܝܼ ܥܲܡ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܩܵܐ ܕܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܦܲܪܡܝܼ ܠܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܐܲܬܪܵܝܵܐ ܕܥܲܪܵܒܼܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ (NDIS) ܕܡܘܿܕܝ݉ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܘܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܡܵܨܹܐ ܡܲܩܪܸܒܼ. ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ ܚܲܕܪܹܫܵܐ ܐܲܝܟܼ ܦܲܪܨܘܿܦܹ̈ܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܡ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܢܝܼܫܹܗ ܝܼܠܹܗ ܕܡܲܩܪܸܒܼ ܩܵܬܵܘܟܼܘܿܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܘܲܣܢܵܕܬܵܐ ܕܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܠܲܝܗܝ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠ NDIS ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܓܵܘ ܒܣܵܡܬܵܘܟܼܘܿܢ.

ܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܫܲܒܼܟܵܐ ܟܹܐ ܣܵܢܹܕ ܠܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܕ ܒܣܵܡܬܵܐ ܝܼܠܵܗܿ ܒܘܼܬ ܬܲܡܲܡܬܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܛܘܼܣܵܢܵܝܬܵܐ ܕܛܵܒܼܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ، ܫܵܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܘܪܓܼܘܼܫܬܵܢܵܝܬܵܐ، ܐܲܝܟܼ ܕܬܘܼܚܸܡܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܟܠ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ، ܟܲܕ ܒܸܚܵܝܵܐ ܥܲܡ ܝܲܢ ܒܸܒܣܵܡܵܐ ܡܼܢ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ. 

ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܫܲܒܼܟܵܐ ܝܼܠܹܗ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܩܵܐ ܕܦܲܪܡܝܼ ܠ NDIS، ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܗ݉ܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܠܵܐ. 

ܐܸܢ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܦܲܪܡܘܼܝܹܐ ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܵܗܿ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܬܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ  ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 1: ܦܲܪܡܲܝܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܝܬܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܬܵܐ  Step 1: Understand psychosocial disability ܩܵܐ ܕܝܵܠܦܝܼܬܘܿܢ ܙܵܘܕܵܐ.  

ܐܸܢ ܠܲܝܬ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܲܕ ܟܘܼܡܦܝܘܼܬܸܪ ܝܲܢ ܣܡܵܪܬܦ̮ܘܿܢ، ܝܲܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܒܡܲܦܠܲܚܬܲܝܗܝ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ:

  • ܐܵܙܠ݉ܝܼܬܘܿܢ ܠܒܹܝܬ ܐܲܖ̈ܟܹܐ ܡܲܗܲܠܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ. ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܐܝܼܬܠܗ݉ܘܿܢ ܟܘܼܡܦܝܘܼܬܵܖܹ̈ܐ ܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗ݉ܘܿܢ 
  • ܒܲܩܪܘܼܢ ܡܼܢ ܚܲܕ ܚܲܒܼܪܵܐ، ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܬܲܓܒܸܪܵܢܵܐ ܩܵܐ ܕܗܲܝܸܪܵܘܟܼܘܿܢ 
  • ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܕܬܵܦܩܝܼܬܘܿܢ ܒܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܝܲܢ ܓܲܫܩܘܼܢ ܘܕܪܘܿܫܘܼܢ ܠܡܲܒܘܼܥܵܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹ̈ܐ.

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܥܲܠ ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܫܲܒܼܟܵܐ ܐܵܦ ܝܼܠܹܗ ܩܵܐ ܚܲܒܼܪܵܘܵܬܹ̈ܐ، ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܘܬܲܓܒܸܪܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܗܲܝܸܪܵܐ ܠܗ݉ܘܿܢ ܕܣܵܢܕܝܼ ܠܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܠܹܗ ܥܲܡ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ.

ܚܲܕܟܡܵܐ ܣܵܡܹ̈ܐ ܢܝܼܫܲܝܗܝ ܝܼܠܹܗ ܡܲܩܪܲܒܼܬܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܕܒܸܕ ܗܲܝܸܪܝܼ ܠܣܵܢܕܵܢܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܬܲܓܒܸܪܵܢܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܡܲܚܘܼܒܹܐ ܝܢܵܐ ܕܗܲܝܸܪܝܼ، ܐܲܝܟܼ ܐܵܣܝܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ، ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܥܲܠ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ (ܐܲܝܟܼ ܵܐܵܣܝܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܪܓܼܘܼܫܬܵܐ ܘܲܕܗܵܘܢܵܐ ܘܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܡܚܘܼܝܸܕܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ) ܘܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܣܵܢܕܵܢܹ̈ܐ.

ܕܟܼܘܿܪܘܼܢ ܕܟܠ ܐ݉ܢܵܫܵܐ ܕܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܣܢܵܕܬܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܬܵܐ ܕ NDIS ܒܸܕ ܗܵܘܹܐܠܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܓܵܢܹܗ ܕܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝܠܹܗ ܢܝܼܫܹ̈ܗ، ܐܵܗܘܵܠܵܬܹ̈ܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܹ̈ܐ ܘܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ. ܟܲܕ ܩܲܢܛܪܵܢܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܝܼܠܵܗܿ ܥܲܠ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܝܼܬܠܹܗ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ، ܐܵܦ ܐܵܕܫܹ̈ܐ

ܕܟܼܘܿܪܘܼܢ ܕ NDIS ܝܼܠܵܗܿ ܚܲܕܬܵܐ ܘܟܠܲܢ ܒܸܠܝܵܦܵܐ ܝܘܲܚ ܒܘܼܬ ܕܝܼܘܿܗܿ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹ̈ܐ، ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܕܵܐܟܼܝܼ NDIS ܟܹܐ ܦܵܠܚܵܐ ܩܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗ݉ܘܿܢ ܐܲܝܟܲܢܘܵܬܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ! ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܫܲܒܼܟܵܐ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ MHCC. ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟܼܝܼ NDIS ܟܹܐ ܦܵܠܚܵܐ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ   ܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܲܬܪܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒܼܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ National Disability Insurance Agency. 

ܕܵܐܟܼܝܼ ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܟܹܐ ܦܵܠܹܚ

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܦܘܼܠܸܓܼܬܵܐ ܠܫܬܵܐ ܣܵܡܹ̈ܐ ܝܲܢ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܣܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗ݉ܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܒܣܸܕܪܵܐ، ܝܲܢ ܐܸܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܣܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗ݉ܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܓܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܘܦܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܚܒܼܝܼܫܵܬܹ̈ܐ ܕܒܵܥܝܼܬܘܿܢ.

ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܦܵܣܘܿܬܵܐ 1: ܦܲܪܡܹܝܡܘܼܢ ܠܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܝܬܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܬܵܐ Step 1: Understand psychosocial disability  ܩܵܐ ܫܲܪܲܝܬܵܐ.

ܥܵܒܼܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܟܬܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ

ܩܵܐ ܕܗܲܝܸܪܲܚ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܡܲܛܠܵܒܵܘܟܼܘܿܢ ܥܒܼܝܼܕܠܲܢ ܐܲܣܵܢܵܐ ܕܬܢܹܝܡܘܼܢ ܠܨܲܠܡܲܢܬܵܐ ܕܚܲܝܵܘܟܼܘܿܢ: ܚܲܕ ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܥܵܒܼܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܣܢܵܕܬܵܘܟܼܘܿܢ. ܟܲܕ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܒܸܦܠܵܚܵܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܡܲܒܘܼܥܵܐ، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹ̈ܐ ܠܥܵܒܼܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܬܢܹܝܡܘܼܢ ܠܨܲܠܡܲܢܬܵܐ. ܐܸܕܝܘܿܡ ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܟܵܬܒܼܝܼܬܘܿܢ ܖܸ̈ܥܝܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܘܦܘܼܢܵܝܵܘܟܼܘܿܢ. ܗܿܝܓܵܗ݉ܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܩܵܐ ܕܗܲܝܸܪ ܠܣܢܵܕܬܵܐ ܕܡܲܛܠܵܒܵܘܟܼܘܿܢ ܕ NDIS.

DOWNLOAD WORKBOOK

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ