ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 4 – ܦܸܬܩܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܘܦܸܬܩܵܐ ܕܣܲܗܕܘܼܬܵܐ ܣܵܢܕܵܢܬܵܐ

ܘ \ ܝܲܢ ܦ̮ܘܿܪܡ ܕܣܵܗܕܘܼܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐAccess Request Formܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܗܵܕܝܼܵܐ ܡܲܨܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܲܕ ܦ̮ܘܿܪܡ ܕܛܠܵܒܬܵܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ
.NDIS ܡܼܢ ܫܵܘܦܵܐ ܕܫܲܒܼܟܵܐ ܕ Supporting Evidence Form

ܐܸܢ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܠܗܲܝܲܪܬܵܐ ܩܵܐ ܩܲܕܲܡܬܵܐ
.NDIS ܕܡܲܛܠܵܒܵܘܟܼܘܿܢ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܦܢܝܼܬܵܐ ܡܲܗܲܠܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܡܲܟܼܬܒܼܵܐ ܕ

ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܕܡܵܠܝܼ ܠܚܕܵܐ NDIS ܐܵܦ ܬܵܟܼܘܿܠܹ̈ܐ ܕܚܘܼܪܙܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܟܘܿܡܘܿܢܘܸܠܬܼ ܗܲܠܵܐ ܫܲܢܘܼܝܹܐ ܠ
ܐܵܦ ܒܲܠܟܵܐ ܗܵܘܝܵܐ .Evidence of Psychosocial Disability Form ܣܵܗܕܘܼܬܵܐ ܕܦ̮ܘܿܪܡ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܫܵܘܬܵܦ ـ ܗܵܘܢܵܝܬܵܐ
ܗܲܝܸܪܵܢܬܵܐ ܩܵܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ، ܐܲܝܟܼ ܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ ܩܵܐ ܓ̰ܲܡܲܥܬܵܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܫܵܘܬܵܦ ـ
ܗܵܘܢܵܝܬܵܐ. ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܠܵܝܬܹܗ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܡܸܬܦܵܠܚܵܢܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ، ܦܵܠܵܚܵܐ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܵܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ
.ܒܲܒܼܵܪܘܼܬܵܐ ܒܝܼܹܗ

ܐܸܢ ܗܘܸܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܦܸܬܩܵܐ ܕܣܲܗܕܘܼܬܵܐ ܣܵܢܕܵܢܬܵܐ (ܐܸܢ NDIA ܗܵܫܵܐܝܼܬ ܠܲܝܬ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܵܠܝܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ).

ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ، ܒܸܕ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܦܸܬܩܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ.

ܒܸܕ ܟܵܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܐܲܢܹܐ ܦܸܬܩܹ̈ܐ: ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ، ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܣܵܢܕܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܢܸܣܝܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܥܲܡ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ \ ܫܲܦܠܘܼܝܵܬܹ̈ܐ.

ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܩܵܐ ܡܠܵܝܬܵܐ ܕܦܸܬܩܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܠܸܡܠܵܝܘܿܗ̇ ܦܸܬܩܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ. ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ، ܩܲܝܘܼܡܹ̈ܐ ܕ NDIA ܒܸܕ ܒܲܩܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܦܵܠܚܝܼ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܠܵܝܬܵܐ ܕܦܸܬܩܵܐ.

ܐܵܢܝܼ ܒܸܕ:

  • ܡܫܲܪܸܪܝܼ ܠܗܝܼܵܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ (ܗܲܘܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ) ܝܲܢ ܠܦܣܵܣܵܐ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡܲܝܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܩܲܝܘܼܡܵܘܟ݂ܘܿܢ
  • ܡܫܲܪܸܪܝܼ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܣܲܙܓܘܼܪܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܪܝܼܬܘܿܢ ܠܓܵܘ NDIS
  • ܛܵܠܒܝܼ ܦܣܵܣܵܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܸܡܟܲܦܘܼܫܹܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ (ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܗܵܫܵܝܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ، ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ)
  • ܡܫܲܪܸܪܝܼ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܠ NDIS (NDIS access requirements) (ܠܦܘܿܬ ܥܘܼܡܪܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܵܡܘܿܪܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ، ܘܢܸܣܝܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ).

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܫܲܕܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܦܸܬܩܵܐ ܘܲܪܵܩܵܝܬܵܐ، ܐܲܝܢܝܼ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܕ ܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܘܡܲܕܥܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܩܵܐ NDIA. ܚܲܕ ܩܲܝܘܼܡܵܐ ܕ NDIA ܝܲܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܟܹܐ ܣܵܢܸܕܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܵܨܝܼ ܕܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܠܵܝܬܵܐ ܕܐܲܝܵܐ ܦܸܬܩܵܐ.

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ